I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Parteneriat

Tipărire
Creat: 02 Noiembrie 2012 Ultima actualizare: 16 Septembrie 2013

 

 

Consiliul Județean Galați (CJ Galați)

   Consiliul Judeţului Galaţi, înfiinţat odată cu celelalte consilii judeţene, este persoană juridică şi reprezintă autoritatea administraţiei publice din judeţul Galaţi pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul Judeţului Galaţi este o autoritate administrativă creată prin normă constituţională care funcţionează pe baza principiului autonomiei locale şi al descentralizării serviciilor publice.

   Ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, administrarea patrimoniului judeţului, cooperarea inter-instituţională,    contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, stabilirea de impozite şi taxe judeţene, adoptarea de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, stabilirea de proiecte de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistica generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente.

   În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Judeţului Galaţi asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia, serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătatea publică, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, evidenta persoanelor, podurile şi drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publica de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara ori din străinătate, aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

 


 

Camera Agricolă a Judeţului Galaţi ( CAJ Galati)

   Camera Agricolă a Judeţului Galaţi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, care are ca scop promovarea unei agriculturi durabile, moderne şi competitive, prin dezvoltarea exploataţiilor agricole, a fermelor familiale şi a bunelor practici din domeniu, precum şi prin valorificarea potenţialului agricol local. Principalul obiectiv al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi îl reprezintă realizarea transferului de cunoştinţe de specialitate şi acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică necesară producătorilor agricoli din judeţul Galaţi. Faptul că, pe lângă consultanţa agricolă de specialitate şi cursurile de pregatire profesionala oferite producătorilor agricoli, această instituţie participă şi la întocmirea de proiecte pentru accesare de fonduri comunitare, reprezintă un nou gen de abordare a serviciilor publice oferite cetăţenilor de către instituţiile publice, prin care acestea din urmă se autosusţin, fără a apela excesiv la fondurile publice.

   Domeniile ţintă în care acţionează Camera Agricolă a Judeţului Galaţi pentru asigurarea serviciilor de specialitate sunt: producţia vegetală, creşterea animalelor, mecanizarea agriculturii, prelucrarea produselor agricole, managementul exploataţiilor agricole, marketing, legislaţie în agricultură, constituirea asociaţiilor de producători, programe de finanţare pentru agricultură, dezvoltare rurală


 

 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

   Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.
   Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi promovează o politică de dezvoltare economică şi socială coerentă, a judeţului, prin acţiuni şi iniţiative grupate în trei direcţii principale:
     Reprezentarea şi protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, economic şi administrativ, pe plan local, naţional sau internaţional;
     Realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor şi întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate şi sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii;
     Dezvoltarea instituţională, înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ (Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galaţi, Fundaţiile pentru asistenţa bătrânilor şi familiilor cu mulţi copii în stare de risc social) precum şi prin asistenţa acordată organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, social, educaţional, protecţia mediului etc.
   Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt permanent diversificate şi perfecţionate, privind promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea industriei şi serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în faţa exigenţelor impuse de competiţia pe piaţa internă şi internaţională.


 

Asociaţia Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi

   Asociaţia Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi (A.P.I.M.M. Galaţi) - Asociaţie nonguvernamentală, nonprofit având reprezentativitate judeţeană, cu personalitate juridică, independentă şi apolitică. Are caracter de asociaţie de utilitate publică în România. Membrii fondatori sunt IMM-urile gălăţene şi Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.).
   Misiunea A.P.I.M.M. este promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, comerciale, financiare, juridice şi de orice natură ale întreprinderilor private mici şi mijlocii din România la nivel internaţional, naţional, regional şi local.


 

 

Grupul de Producători Lotca

   Grupul de Producători Lotca este cea mai importantă organizaţie de producători din sectorul piscicol din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76.


 

 

Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi

   Centrul de Consultanta Ecologică Galaţi (CCEG), organizaţie de protecţie a mediului, cu statut neguvernamental, non profit şi apolitic, cu personalitate juridic


 

 

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Eurorogiunea Dunărea de Jos

   Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Eurorogiunea Dunărea de Jos a re ca membri fondatori: Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţului Tulcea şi Consiliul Judeţului Brăila din România, Consiliul raional Cahul şi Consiliul raional Cantemir din Republica Moldova, Consiliul Regional Odesa, Administraţia Regională de Stat Odesa şi Consiliul raional Reni din Ucraina. Euroregiunea ,,Dunărea de Jos'' funcţionează în baza Convenţiei semnate la 14 august 1998. Reprezintă un perteneriat între România, prin judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi, Republica Moldova, prin raioanele Cahul şi Cantemir şi Ucraina, prin Consiliul Regional Odessa.
   Asociaţia sprijină dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale care o alcătuiesc, prin extinderea colaborării între membri şi dezvoltarea relaţiilor avantajoase în cadrul tuturor domeniilor de interes comun.


 

 

Kiwanis

   Kiwanis este o organizaţie de servicii altruiste. Şi a fost din 1915. Kiwanis prestează servicii pentru alţii, pentru lumea care te-a făcut un bărbat sau o femeie de succes. Suntem conştienţi că această lume este departe de afi perfectă. Şi credem că cineva cu abilităţile tale ar putea face aceea lume cu un dram mai bună. Noi furnizăm infrastructura care-ţi permite dezvoltarea conjugată a ideilor tale. Care te ajută să întâlneşti oameni noi, să stabileşti noi contacte. Şi acest lucru este spre avantajul tău, de asemenea.


 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

A fost creata cu scopul de a contribui la facilitarea absorbtiei fondurilor de tip structural la nivelul celor sase judete componente ale Regiunii (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea), atat prin activitatea de promovare a identitatii regionale cat si prin administrarea programelor europene care fac parte din strategia de pre-aderare elaborata de Uniunea Europeana.
   Agentia este organizata legii 151/1998 si a functionat pana in 2004 in baza acestei legi, iar incepand cu 2005 functioneaza in conditiile legii 315/2004 si in conformitate cu prevederile statutului de organizare si functionare aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala. Agentia este un organism non-guvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii regionale, cooperand in acest sens cu agentii similare din tara si strainatate, autoritati locale, intreprinderi, centre de cercetare, universitati, precum si alte structuri implicate in acest domeniu si a fost infiintata in februarie 1999, ca structura executiva a Consiliului de Dezvoltare Regionala a Regiunii de Sud-Est.


 

 

Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad Iaşi, Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi

   Pe suprafata bazinelor hidrografice Prut si Bîrlad, Administratia Bazinala de Apa Prut-Birlad, administrează apele din domeniul public al statului si infrastructura de gospodarire a apelor formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare împotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate în patrimoniul sau, în scopul cunoasterii si a gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.

 


 

 

Asociaţia Comunelor din România - Filiala Judeţeană Galaţi

 Misiunea ACOR este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale.

Viziune
   Participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele comunelor prin realizarea unui parteneriat activ şi constant cu administraţia publică judeţeană şi administraţia publică centrală.
   Realizarea unor acţiuni în comun cu Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc şi, implicit, cooperarea cu aceasta în vederea editării revistei lunare „Albina românească”.
   Implementarea strategiilor şi a programelor pentru stimularea dezvoltării sociale şi economice, echilibrate şi durabile a mediului rural, în vederea eliminării accelerate a diferenţelor de civilizaţie faţă de mediul urban.
   Mobilizarea la activităţi pentru formarea şi perfecţionarea aleşilor locali şi a funcţionarilor publici care să confere administraţiei publice locale eficienţă şi dinamică.
   Atragerea de investiţii prin crearea de parteneriate viabile între administraţia publică locală a comunelor, societatea civilă şi mediul de afaceri.                                      
   Reprezentarea unitară a intereselor comunelor în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi de pe plan intern şi internaţional.

 


  

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi

   Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură este o unitate de cercetare fundamentală și aplicată în domeniul acvaculturii subordonată Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România.

   Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură este situat în municipiul Galați și a fost înființat în 2002, continuând activitatea din domeniul pisculturii desfășurată anterior în alte două intituții de cercetare din domeniu: Institutul de Cercetări Piscicole, înființat în 1947, care a fost restructurat în 1981 devenind Centrul de Cercetare Proiectare pentru Piscicultură, Pescuit și Industrializarea Peștelui Galați.

 


    Activitatea de cercetare se desfășoară în următoarelor laboratoare:
      Laboratorul de ecologie acvatică ;
      Laboratorul de ingineria sistemelor în acvacultură și pescuit ;
      Laboratorul de ecobiologie, evaluare și conservare a resurselor acvatice vii;
      Laboratorul de proiectări, amenajări și construcții pescărești.
   
   Axându-se pe următoarele direcții :
      Acvacultură;
      Evaluarea, conservarea resurselor acvatice vii;
      Pescuitul în apele interioare, mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice;
      Sisteme informaționale în acvacultură
   
Activitatea de dezvoltare este realizată în două ferme:
   Ferma de Cercetare și Dezvoltare Brateș, cu o suprafață de 321 ha, situată în partea de nord a orașului Galați;
   Ferma de Dezvoltare Cotul Chiului, cu o suprafață de 105,5 ha situată în partea de nord a județului Galați.

 


 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2017 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.