Dezvoltarea sectorului pescăresc local este limitată de o serie de factori ce nu pot fi înlăturaţi într-o perioadă scurtă de timp şi/sau care nu depind de acţiuni locale. În aceste condiţii, măsura propusă de Strategie este crearea de valoare adăugată pentru produsele şi serviciile locale din sectorul pescăresc.

Modalităţile prin care se urmăreşte a fi implementată această măsură urmăresc creşterea calităţii produselor şi serviciilor vizate, îmbunătăţirea promovării produselor şi serviciilor locale şi crearea de avantaje competitive ale mediului de afaceri local prin îmbunătăţirea tehnologiilor utilizate, adoptarea unor metode inovative de producţie şi valorificare şi îmbunătăţirea informaţiilor despre resurse şi piaţă necesare mediului de afaceri local.

Tipuri de proiecte
• Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc
• Utilizarea tehnologiei, inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului pescăresc

Proiect strategic: STANDARD LOCAL DE ETICHETARE

Prin dezvoltarea unui standard local de etichetare se urmăreşte asigurarea unui nivel superior de calitate al produselor şi serviciilor locale legate de pescuit şi acvacultură. Apartenenţa la standardul local va oferi consumatorului o garanţie a calităţii produselor şi va oferi informaţii despre provenienţa geografică a acestora. În acest mod se contribuie la dezvoltarea unor mărci pescăreşti locale.

Scopul general al acestui proiect este de a crea valoare adăugată produselor pescăreşti şi de acvacultură locale, atât prin prisma nivelului calitativ al acestora dar şi prin promovarea adecvată a calităţii ca avantaj competitiv.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt unităţile economice locale de pescuit şi acvacultură, precum şi cele din sectoarele din aval şi amonte, asociaţiile de producători etc..

Bugetul proiectului este estimat la 70.000 de euro, procentul de finanţare solicitat POP fiind de 100%.

 

Fișa Măsurii 2

 

MĂSURA 2. Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini competivitatea mediului economic local din sectorul pescăresc prin susţinerea produselor şi serviciilor locale cu valoare adăugată ridicată.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O3. Creşterea competitivităţii economice a zonei,

- O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui.

Domeniul de acţiune

Îmbunătăţirea calităţii şi a promovării produselor şi serviciilor, eficientizarea proceselor de producţie şi a sistemelor de distribuţie.  

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

POR DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

PNDR, Axa I –„Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

POS CCE Axa 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

POP Axa 2. Măsura 2.3. Prelucrarea şi comercializarea peştelui, Axa 3. Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Delimitare:

Beneficiarii măsurii vor fi strict unităţi din sectorul pescăresc. Măsura va finanţa doar proiecte de dezvoltare prin creşterea valorii adăugate a produselor, în special datorită creşterii calităţii şi a îmbunătăţirii proceselor de producţie axate pe produse locale şi tradiţionale.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare private, universitati private

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţii publice, institute de cercetare publice, universitati publice;

Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare private, universitati private

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţii publice, institute de cercetare publice, universitati publice;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează valoare adăugată produselor locale;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

-    Sprijin pentru micii producători pentru obţinerea certificărilor sistemelor de management de mediu şi al siguranţei alimentelor;

-    Standard local de etichetare a produselor;

-    Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

-    Implementarea metodelor inovative în dezvoltarea serviciilor şi produselor locale şi tradiţionale;

-    Achiziţionarea de tehnologii şi metode de producţie inovatoare;

Alocare POP

260.000 euro, 4,46% din valoarea totală solicitată POP

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc

 

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare private, universitati private

 

- companii mari

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: UAT, instituţii publice, institute de cercetare publice, universitati publice;

25% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

 

70%

 

0%

 

 

 

 

0%

Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare private, universitati private

- companii mari

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţii publice, institute de cercetare publice, universitati publice;

25% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

70%

 

0%

 

 

0%

Rezultate şi beneficii estimate

1 certificare ale sistemelor de management de mediu şi al siguranţei alimentelor obţinute de unităţile economice din sectorul pescăresc;

1 standard local de etichetare;

3 metode inovative implementate la nivel local;

Perioada de implementare

2012-2015

 

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată

5

65.333,4

52.000

326.667

260.000

66.667

din care:

         

1

2.667

2.000

2.667

2.000

667

1

104.000

78.000

104.000

78.000

26.000

1

60.000

60.000

60.000

60.000

0

2

80.000

60.000

160.000

120.000

40.000

 

OPERATIUNEA 2.1 – Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc
OPERAŢIUNEA 2.2. - Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc

 

Instructiuni pentru achizitiile publice !!!

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.