Resursa umană este un factor definitoriu pentru dezvoltarea durabilă socio-economică a unei zone. Modalitatea de punere în valoare a avantajelor locale şi de valorificare a resurselor existente depinde în mare măsură de capacitatea factorului uman de a contribui activ la proiectarea şi implementarea activităţilor necesare.

La nivel local a fost identificată necesitatea îmbunătăţirii nivelului de informare şi conştientizare la nivelul comunităţii cu privire la oportunităţile locale de dezvoltare şi la potenţialul de dezvoltare al activităţilor pescăreşti. O importanţă deosebită va fi acordată elevilor şi tinerilor, prin campanii de informare şi conştientizare specifice prin care să se îmbunătăţească percepţia referitoare la particularităţile zonei.

De asemenea, măsura va contribui la îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a resursei umane la condiţiile economice actuale. Pescarii vor constitui un grup ţintă prioritar, aceştia urmând să fie sprijiniţi în dezvoltarea unor activităţi economice alternative, în special pentru perioadele de inactivitate (prohibiţie, condiţii meteo nefavorabile etc.).

Tipuri de proiecte

  • Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale
  • Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale
  • Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local

 

Fişa măsurii 5

 

MĂSURA 5. Îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a susţine dezvoltarea durabilă a zonei

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a dezvolta resursele umane ale teritoriului prin îmbunătăţirea adaptabilităţii forţei de muncă, promovarea antreprenoriatului şi conştientizarea comunităţii cu privire la resursele de care dispune zona.  

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O2. Dezvoltarea socială şi profesională a membrilor comunităţilor pescăreşti,

- O5. Diversificarea economiei locale,

- O6. Conservarea şi gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu.

Domeniul de acţiune

Activităţi de educare, informare şi conştientizare a comunităţii locale, cu accent pe grupurile vulnerabile şi elevi.

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

PNDR, Axa I – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, Măsura 111 - Formare profesională (training), informare si difuzare de cunoştinţe; Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă

POS DRU Axa 5, Măsura 5.2.Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de munca

POP , Axa 3. Măsura 3.1. Acţiuni colective, Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Delimitare:

Măsura se va adresa comunităţilor locale şi va acorda o atenţie sporită grupurilor defavorizate (femei şi tineri), măsurilor educative şi informative adresate elevilor şi activităţilor de pregătire a pescarilor pentru desfăşurarea activităţilor economice suplimentare pescuitului. Activităţile susţinute vor avea un puternic caracter pescăresc.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţiile publice;

Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţiile publice;

Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local

Privaţi şi Semi-publici:

- companii, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

Publici: UAT, instituţiile publice;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

-          demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

-          contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

-          cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

-          generează locuri de muncă;

-          respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

-          managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

-    Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale pentru comunităţile pescăreşti

-    Promovarea potenţialului de dezvoltare al activităţilor legate de pescuit şi acvacultură;

-    Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice, în special a celor conexe sectorului pescăresc;

-    Etc.;

-    Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale din comunităţile pescăreşti

-    Cursuri pentru îmbunătăţirea capacităţii resurselor umane din comunităţile pescăreşti de a dezvolta activităţi în sfera pescărească (activităţi turistice cu profil pescăresc, procesarea primară a produselor de pescuit, alte activităţi cu profil piscicol etc);

-    Campanii de pregătire a profesională a pescarilor pentru îmbunătăţirea abilităţilor profesionale şi pentru desfăşurarea unor activităţi economice conexe pescuitului în perioadele de inactivitate (ex: prohibiţie, iarnă etc.);

-    Etc;

-    Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire a imaginii produselor pescăreşti

-    Campanii de educare şi conştientizare a copiilor şi tinerilor din zona pescărească privind importanţa resurselor piscicole şi activităţilor legate de pescuit pentru dezvoltarea socio-economică a zonei şi promovarea peştelui ca hrană sănătoasă;

-    Campanii de promovare a reţetelor gastronomice locale şi tradiţionale;

-    Etc.;

Alocare POP

903.412,68 euro, 15,50% din valoarea totală solicitată POP

Cofinanţare /contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

 

- companii mari;

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: UAT, instituţiile publice;

 

20% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

 

70%

 

0%

 

 

 

 

0%

Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

 

- companii mari;

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: UAT, instituţiile publice;

 

20% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

 

70%

 

0%

 

 

 

 

0%

Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local

Privaţi şi Semi-publici:

- IMM, pescari autorizati, ONG, institute de cercetare şi universităţi private;

 

- companii mari;

 

- organizaţii profesionale/patronale, organizatii de producatori din domeniul piscicol;

 

Publici: UAT, instituţiile publice;

 

20% - proiecte cu contribuţie POP solicitată mai mică de 100.000 Euro

 

70%

 

0%

 

 

 

 

0%

Rezultate şi beneficii estimate

180 beneficiari direcţi ai activităţilor de promovare a oportunităţilor de dezvoltare a micilor afaceri în domeniul pescăresc şi în domenii conexe;

50 de beneficiari direcţi ai cursurilor de calificare şi pregătire a resurselor umane locale;

540 beneficiari direcţi ai activităţilor de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local;

10 locuri de muncă permanente create sau menţinute;

14 locuri de muncă temporare create;

Perioada de implementare

2012-2014

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost mediu estimat / proiect

Contribuţie POP / proiect – valoare medie

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia POP – măsură

Contribuţia privată

15

72.534,37

60.227,51

1.088.015,68

903.412,68

184.603

din care:

         

1

95.000

95.000

95.000

95.000

0

1

118.750

95.000

118.750

95.000

23.750

5

69.058,33

55.246,73

345.291,68

276.233,68

69.058

6

58.995,66

49.529,83

353.974

297.179

56.795

2

87.500

70.000

175.000

140.000

35.000

OPERATIUNEA 5.1 - Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale pentru comunităţile pescăreşti

OPERAŢIUNEA 5.2. - Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale din comunităţile pescăreşti

OPERAŢIUNEA 5.3. - Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire a imaginii produselor pescăreşti

 

 Instructiuni pentru achizitiile publice !!!

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.