I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

1. Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu 25.01.2013, beneficiarii privati vor respecta Instructiunile privind procedura de achizitii aplicata Beneficiarilor privati de proiecte finantate prin POP 2007-2013.

Apar urmatoarele modificari la ghidurile solicitantului aferente Masurilor 1 – 6, dupa cum urmeaza:

2. La Capitolul 1.6 ARIA ELIGIBILĂ A PROGRAMULUI paragraful "Pentru a fi eligibile, sediul/punctul de lucru al solicitantului/partenerilor, activităţile propuse spre implementare, grupul ţintă eligibil, beneficiarii direcţi ai proiectului, precum şi rezultatele proiectului să fie din aria eligibilă a programului."
Se modifica in sensul ca:

Pentru proiectele care necesita investitii (constructii noi, modernizari, reabilitari, dotari), solicitantul trebuie sa aiba sediul social sau punctul de lucru in aria eligibila a programului.
In cazul in care solicitantul este autoritate publica, acesta va face dovada ca investitia se va realiza in aria eligibila a programului.
In cazul proiectelor fara investitii, nu este necesar ca solicitantul sa aiba sediul social sau punctul de lucru in aria eligibila dar activităţile propuse trebuie sa se desfasoare in aria eligibilă a programului, grupul ţintă eligibil, beneficiarii direcţi ai proiectului, precum şi rezultatele proiectului trebuie, de asemenea, sa fie in aria eligibilă a programului.

In cadrul Capitolului 2 – Eligibilitate, subcapitolul 2.2 – Eligibilitatea proiectului, paragraful:
"În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri / servicii/ lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare) pentru solicitanţi autorităţi contractante, iar pentru celelate categorii de beneficaiari se vor aplica instrucţiuni de achiziţii Anexa achizitii 1/2" ..
devine:
"În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri / servicii/ lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare) pentru solicitanţi autorităţi contractante, iar pentru celelate categorii de beneficaiari se vor aplica Instrucţiunile de achiziţii pentru beneficiari publici si privati publicate pe site-ul
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=20&sub=2012.

3. La CAPITOLUL 3 – COMPLETAREA SI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE,

3.1. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE, se elimina cerintele:
- de la punctul 9. Adresă emisă de DG - AMPOP referitoare la Registrul debitorilor POP
- de la punctul 14. Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului

4. Formularul de buget – Anexa 2 la Cererea de finantare pentru toate masurile din cadrul strategiei a fost revizuit.

5. In scopul facilitarii documentatiilor necesare depunerii de proiecte in cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabila Prut Dunare Galati pentru operatiunile:

OP 2.1 Certificarea calitatii produselor si serviciilor locale din sectorul pescaresc
OP 4.3 Promovarea produselor si serviciilor locale legate de pescuit si acvacultura
OP 4.4 Utilizarea inovatiei si informatiei pentru dezvoltarea sectorului pescaresc
OP 5.2 Cursuri de calificare si pregatire a resurselor umane locale din comunitatile pescaresti
OP 5.3 Activitati de promovare si constientizare a specificului pescaresc local si imbunatatire a imaginii produselor pescaresti
OP 6.1 Campanii de educare si constientizare privind protectia mediului acvatic
OP 6.2 Promovarea acvaculturii organice

Beneficiarii nu mai au obligatia de a depune:

- Notificare emisă de DSVSA,
- Adresa emisă de Autoritatea de sănătate publică judeţeană care să menţioneze că proiectul propus pentru finanţare nu face obiectul avizării/ autorizării sau întocmirii unui proces verbal de conformitate, original.
- La depunerea Cererii de finanţare, Solicitantul are obligaţia de a depune Adeverinţa (Anexa 1 la Protocolul nr. 260/212372/24.03.2010, încheiat între MADR şi ANPM postat pe www.madr.ro, secţiunea FEP) şi copie după solicitarea Acordului de mediu cu număr de înregistrare la ARPM.

In intocmirea proiectelor, va rugam sa tineti cont de aceste informatii.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2020 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.