Resursa umană este un factor definitoriu pentru dezvoltarea durabilă socio-economică a unei zone. Modalitatea de punere în valoare a avantajelor locale şi de valorificare a resurselor existente depinde în mare măsură de capacitatea factorului uman de a contribui activ la proiectarea şi implementarea activităţilor necesare.

La nivel local a fost identificată necesitatea îmbunătăţirii nivelului de informare şi conştientizare la nivelul comunităţii cu privire la oportunităţile locale de dezvoltare şi la potenţialul de dezvoltare al activităţilor pescăreşti. O importanţă deosebită va fi acordată elevilor şi tinerilor, prin campanii de informare şi conştientizare specifice prin care să se îmbunătăţească percepţia referitoare la particularităţile zonei.

De asemenea, măsura va contribui la îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a resursei umane la condiţiile economice actuale. Pescarii vor constitui un grup ţintă prioritar, aceştia urmând să fie sprijiniţi în dezvoltarea unor activităţi economice alternative, în special pentru perioadele de inactivitate (prohibiţie, condiţii meteo nefavorabile etc.).

Tipuri de proiecte

 • Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale
 • Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale
 • Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local

 

Fişa măsurii 5

 


MĂSURA 5. Îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a susţine dezvoltarea durabilă a zonei

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul acestei măsuri este de a dezvolta resursele umane ale teritoriului prin îmbunătăţirea adaptabilităţii forţei de muncă, promovarea antreprenoriatului şi conştientizarea comunităţii cu privire la resursele de care dispune zona.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor:

- O2. Dezvoltarea socială şi profesională a membrilor comunităţilor pescăreşti,

- O5. Diversificarea economiei locale,

- O6. Conservarea şi gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu.

Domeniul de acţiune

Modernizarea mijloacelor de transport a peştelui ale unităţilor economice locale, crearea unei facilităţi zonale de comercializare a produselor din peşte, acţiuni de promovare a produselor pescăreşti;

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

PNDR, Axa I – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, Măsura 111 – Formare professională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe, Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

POS DRU Axa 5, Măsura 5.2 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ruraleîn ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

POP Axa 3, Măsura 3.1 – Acţiuni colective, Măsura 3.4 – Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Delimitare:

Măsura se va adresa comunităţilor locale şi va acorda o atenţie sporită grupurilor defavorizate (femei şi tineri), măsurile educative şi informative adresate elevilor şi activităţilor de pregătire a pescarilor pentru desfăşurarea activităţilor economice suplimentare pescuitului. Activităţile susţinute vor avea un puternic caracter pescăresc.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale pentru comunităţile pescăreşti

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: IMM, ONG;

organizaţii de producători;

Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale din comunităţile pescăreşti

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: IMM, ONG;

organizaţii de producători;

Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire a imaginii produselor pescăreşti

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: IMM, ONG;

organizaţii de producători;

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

   - demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

   - contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

   - cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

   - generează locuri de muncă;

   - respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

   - managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

5.1. Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale pentru comunităţile pescăreşti

   - Promovarea potenţialului de dezvoltare al activităţilor legate de pescuit şi acvacultură;

   - Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice, în special a celor conexe sectorului pescăresc;

5.2. Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale din comunităţile pescăreşti

   - Cursuri pentru îmbunătăţirea capacităţii resurselor umane din comunităţile pescăreşti de a dezvolta activităţi în sfera pescărească (activităţi turistice cu profil pescăresc, procesarea primară a produselor de pescuit, alte activităţi cu profil piscicol etc);

   - Campanii de pregătire a profesională a pescarilor pentru îmbunătăţirea abilităţilor profesionale şi pentru desfăşurarea unor activităţi economice conexe pescuitului în perioadele de inactivitate (ex: prohibiţie, iarnă etc.);

5.3. Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire a imaginii produselor pescăreşti

   - Campanii de educare şi conştientizare a copiilor şi tinerilor din zona pescărească privind importanţa resurselor piscicole şi activităţilor legate de pescuit pentru dezvoltarea socio-economică a zonei şi promovarea peştelui ca hrană sănătoasă;

   - Campanii de promovare a reţetelor gastronomice locale şi tradiţionale.

Alocare POP

Suma alocată acestei măsuri (valoarea totală nerambursabilă fără TVA) este 3.199.980,00 lei (760.000 euro, calculat   la cursul de 1 euro = 4,2105 lei)

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţare

5.1. Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale pentru comunităţile pescăreşti

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: IMM, ONG;

organizaţii de producători;

0%

25%

0%

5.2. Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale din comunităţile pescăreşti

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: IMM, ONG;

organizaţii de producători;

0%

25%

0%

5.3. Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire a imaginii produselor pescăreşti

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: IMM, ONG;

organizaţii de producători;

0%

25%

0%

Rezultate şi beneficii estimate

180 beneficiari direcţi ai activităţilor de promovare a oportunităţilor de dezvoltare a micilor afaceri în domeniul pescăresc şi în domenii conexe;

50 de beneficiari direcţi ai cursurilor de calificare şi pregătire a resurselor umane locale;

540 beneficiari direcţi ai activităţilor de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local;

10 locuri de muncă permanente create sau menţinute;

14 locuri de muncă temporare create;

Perioada de implementare

2013-2015

       

 

Ghidul solicitantului -  descarca documentul in format pdf

OPERATIUNEA 5.1 - Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor economice locale pentru comunităţile pescăreşti
Documente necesare:

 • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3, 4, 5, 5A, 5B )
 • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9A )
 • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

OPERAŢIUNEA 5.2. - Cursuri de calificare şi pregătire a resurselor umane locale din comunităţile pescăreşti
Documente necesare:

 • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3 )
 • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9B / 9C - dupa caz )
 • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

OPERAŢIUNEA 5.3. - Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire a imaginii produselor pescăreşti
Documente necesare:

 • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3 )
 • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9B / 9C - dupa caz )
 • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.