Protecţia resurselor naturale locale depinde în foarte mare măsură de informaţiile detaliate cu privire la starea actuală a acestora şi a stării generale a mediului în care sunt amplasate. Această măsură îşi propune să contribuie la protecţia şi conservarea mediului prin sprijinirea activităţilor didactice şi ştiinţifice de cercetare a mediului natural, cu focalizare pe resursele piscicole. Un avantaj deosebit al Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi constă în existenţa unităţilor locale de cercetare şi învăţământ superior de renume (Universitatea Dunărea de Jos, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică şi Acvacultură – singurul de acest gen din ţară).

Măsura propune şi activităţi de educare şi conştientizare a publicului faţă de importanţa protecţiei mediului, dar şi activităţi propriu- zise de protecţie, conservare şi îmbunătăţire a condiţiilor de mediu.

Pe lângă resursele naturale, o importanţă deosebită pentru dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti o are patrimoniul cultural şi etnografic al comunităţilor locale, cel care conferă identitatea şi personalitatea comunităţilor locale. În lipsa unor intervenţii rapide de conservare şi promovare a moştenirii materiale şi imateriale a zonei, multe dintre elementele identitare se vor pierde, mai ales în contextul în care persoanele care încă le păstrează sunt, în cea mai mare parte, în vârstă. Soluţia identificată este crearea unui muzeu al zonei pescăreşti care să expună elemente esenţiale ale patrimoniului natural şi antropic al zonei şi care să promoveze cu prioritate caracterul pescăresc al comunităţilor locale.

Din prisma sectorului pescăresc, măsura propune o serie de proiecte-pilot cu scopul de a susţine şi de a promova acvacultura ecologică şi de a asigura, până în 2015, o primă etapă a generalizării practicilor şi standardelor acvaculturii ecologice la nivelul întregii zone.

Tipuri de proiecte

 • Campanii de educare şi conştientizare privind protecţia mediului
 • Promovarea acvaculturii organice
 • Amenajarea unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei pescăreşti
 • Restabilirea potenţialului de producţie a speciilor cu valoare comercială ridicată

Proiect strategic: MUZEUL ZONEI PESCĂREŞTI DIN JUDEŢUL GALAŢI

Crearea unui muzeu al zonei pescăreşti şi al activităţilor tradiţionale de pescuit din judeţul Galaţi (şi nu numai) se impune ca reacţie fermă împotriva dispariţiei elementelor materiale şi imateriale care construiesc identitatea comunităţilor pescăreşti locale. Dezvoltarea unei unităţi muzeale dedicate sectorului pescăresc va trebui să unească eforturi ale factorilor locali de dezvoltare de pe diverse planuri şi de la toate nivelurile teritoriale.

Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt comunităţile locale tradiţionale, turiştii zonei şi generaţiile locale viitoare. Pentru aceştia din urmă, muzeul va asigura transmiterea elementelor definitorii ale patrimoniului local tradiţional şi păstrarea identităţii locale a zonei.

Valoarea estimată a proiectului este de 400.000 euro, procentul de finanţare solicitat POP fiind de 100%.

 

 

Fişa măsura 6

 


MĂSURA 6. Protectia si conservarea patrimoniului local, cultural, etnografic si de mediu

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivul general al acestei măsuri este de a conserva patrimoniul material şi imaterial de valori care definesc zona pescărească prin promovarea şi conservarea elementelor culturale şi etnografice ale zonei, prin conservarea şi îmbunătăţirea mediului natural şi prin promovarea caracterului durabil al activităţilor economice.

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor strategice:

- O6 - Conservarea și gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic și de mediu  

- O7- Protecția și reconstrucția resurselor silvice, cinegetice, acvatice vii și a efectivului piscicol

- O1 - Valorificarea turistică a resurselor legate de pescuit

- O4 - Dezvoltarea activităților de piscicultură, pescuit și procesare a peștelui

Domeniul de acţiune

Protecția mediului prin sprijinirea activităților didactice și științifice de cercetare a mediului natural, cu focalizare pe resursele piscicole, crearea unui muzeu al zonei pescărești care să expună elementele esențiale ale parimoniului natural și antropic al zonei și care să promoveze cu prioritate caracterul pescăresc al comunităților locale

Complementaritate şi delimitare

Complementaritate:

PNDR, Axa I – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,

Măsura 322 – renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale-actualizat iunie 2009

POR DMI 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

POR Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere

POP Axa 2, Măsura 2.1 – Acvacultură, Axa 3, Măsura 3.2 – Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice.

Delimitare:

Iniţiativele susţinute de această măsură vor sprijini activităţile de cercetare, educare şi conştientizare în domeniul mediului şi al acţiunilor cu aplicabilitate şi adresabilitate mediului de viaţă al resurselor de pescuit. Unităţile muzeale care vor fi înfiinţate vor avea un caracter local, tradiţional şi vor promova cu prioritate caracterul pescăresc al comunităţilor locale.

Beneficiarii ţintă

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Campanii de educare și  conștientizare privind protecția mediului acvatic

Privaţi: ONG- uri, organizaţii de producatori din domeniul piscicol, unităţile administrativ-teritoriale (UAT), instituţii publice locale

Promovarea acvaculturii organice

Privaţi şi Semi-publici: IMM, ONG; organizaţii de producători;

Instituţii de educaţie şi cercetare (unităţi de educaţie, universităţi, institute şi organizaţii de cercetare)

Amenajarea unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei pescăreşti

Publici: administraţiile publice, instituţiile publice locale;

Privaţi şi Semi-publici: ONG- uri, unităţile administrativ-teritoriale (UAT), asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol, instituţii publice locale

Restabilirea potenţialului de producţie a speciilor piscicole de interes comercial

Privaţi: ONG- uri, organizaţii de producatori din domeniul piscicol, unităţile administrativ-teritoriale (UAT), instituţii publice locale

Criterii orientative de selecţie

Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii:

   - demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică;

   - contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii;

   - cuprinde activităţi cu caracter inovativ;

   - generează locuri de muncă;

   - respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile;

   - managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie;

Tipuri de acţiuni (operaţiuni)

6.1. Campanii de educare şi conştientizare privind protecţia mediului acvatic:

   - programe de schimb educaţional incluzând seminarii de interes comun

   - elaborarea de materiale didactice privind resursele piscicole locale, activităţile legate de pescuit şi promovarea peştelui ca hrană sănătoasă Piaţă de peşte (proiect strategic);

   - programe educaţionale, planuri de activităţi, soft-uri educaţionale, platforme on-line educaţionale, resurse didactice

Alocare POP

Suma alocata acestei masuri (valoarea totala nerambursabila, fara TVA) este de de 2.505.247,50 lei (595.000 euro, calculat   la cursul de 1 euro = 4,2105 lei).

Contribuţie beneficiari (%)

 

Operaţiuni

Tipuri de beneficiari

Grad de cofinanţa

6.1. Campanii de educare şi conştientizare privind protecţia mediului acvatic

Privaţi:

Companii, ONG

- Organizaţii de producatori, unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice locale

 

25%

0%

6.2. Promovarea acvaculturii organice

Privaţi:

Companii, ONG, unităţi de educaţie, institute de cercetare

- institute şi organizaţii publice de cercetare, universităţi publice

 

25%

0%

6.3. Amenajarea unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei pescăreşti

- ONG, asociaţii de pescari, asociaţii de producători din domeniul piscicol

- unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice locale

25%

0%

6.4. Restabilirea potenţialului de producţie a speciilor piscicole de interes comercial

- Companii, ONG

- Organizaţii de producatori, unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice locale

25%

0%

Rezultate şi beneficii estimate

   - 1.200 beneficiari direcţi la campanii de educare și conștientizare privind protecția mediului acvatic - patru locuri de muncă permanente

   - Amenajarea unităților muzeale și a expozițiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material și imaterial al zonei pescărești

   - Derularea de activităţi de promovare a acvaculturii organice ce va avea cel puţin 8 unități economice beneficiare - minimum un loc de muncă permanent

   - 1 muzeu al Zonei Pescărești înființat - minimum 22 locuri de muncă temporare

   - 2 expoziții muzeale permanente cu valoare turistică și educativă pentru promovarea specificului pescăresc al zonei înființate - minimum 4 locuri de muncă permanente

   - Restabilirea potențialului de producție a speciilor piscicole de interes comercial - minimum 8 locuri de muncă permanente

Perioada de implementare

2012 - 2015

       

 

Ghidul solicitantului -  descarca documentul in format pdf

OPERATIUNEA 6.1. - Campanii de educare şi conştientizare privind protecţia mediului acvatic
Documente necesare:

 • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3, 4, 5, 5A, 5B )
 • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9C )
 • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

OPERAŢIUNEA 6.2. - Promovarea acvaculturii organice
Documente necesare:

 • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3, 4, 5, 5A, 5B )
 • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9C )
 • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

OPERAŢIUNEA 6.3. - Amenajarea unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei pescăreşti
Documente necesare:

 • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3, 4, 5, 5A, 5B )
 • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9A, 10 )
 • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

OPERAŢIUNEA 6.4. - Restabilirea potenţialului de producţie a speciilor piscicole de interes comercial
Documente necesare:

 • Depunere ( Anexa 1, Anexa 2, 3, 4, 5, 5A, 5B )
 • Evaluare/ selectie( Anexa 7, 8, 9A )
 • Contractare /implementare ( Anexa 6, Anexa achizitii 1 si 2 )

 

  

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2024 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.