Prezentarea instituţiilor locale

 

La nivelul Zonei Pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 există mai multe instituţii publice locale importante, începând cu Consiliul Judeţean Galaţi şi Primăriile şi Consiliile Locale ale localităţilor componente.

 

Consiliul Judeţean Galaţi

Potrivit art. 91(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Consiliul Judeţean Galaţi îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. a)atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
 2. b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
 3. c)atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
 4. d)atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 5. e)atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
 6. f)alte atribuţii prevăzute de lege.

 

Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

 1. 1.Educaţia;
 2. 2.Serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. 3.Sănătatea;
 4. 4.Cultura;
 5. 5.Tineretul;
 6. 6.Sportul;
 7. 7.Ordinea publică;
 8. 8.Situaţiile de urgenţă;
 9. 9.Protecţia şi refacerea mediului înconjurător;

10. Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. Evidenta persoanelor;

12. Podurile şi drumurile publice;

13. Serviciile comunitare de utilitate publica de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;

14. Alte servicii publice stabilite prin lege.

 

Consiliul Judeţului Galaţi este organizat în următoarele comisii de specialitate:

-          Comisia buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială;

-          Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană;

-          Comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice;

-          Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement;

-          Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;

-          Comisia de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură.

 

Primăriile şi Consiliile Locale

Legea 215/2001 precizează că oraşele, comunele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public, având deplină capacitate juridică. In comune, oraşe, municipii, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, autorităţile prin care se realizează autonomia locală sunt: Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi Primăria ca autoritate executivă.

 

În Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară funcţionează 9 primării şi consilii locale, corespunzătoare celor 9 unităţi administrativ-teritoriale:

-          Primăria Galaţi

-          Primăria Cavadineşti

-          Primăria Folteşti

-          Primăria Frumuşiţa

-          Primăria Măstăcani

-          Primăria Oancea

-          Primăria Suceveni

-          Primăria Tuluceşti

-          Primăria Vlădeşti

 

Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale care îndeplineşte în acelaşi timp şi rolul de reprezentant al statului în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, în unitatea administrativ teritorială în care a fost ales.

 

Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;

c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;

d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;

e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

f) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate;

h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;

i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;

j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;

l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;

m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;

o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;

p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;

q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;

r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;

s) conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;

ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;

t) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;

ţ) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;

u) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului;

x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;

y) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

 

Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

 

Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

 

 

Asociaţii de dezvoltare locală

 

Municipiul Galaţi este unul dintre cei 20 de membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galaţi, înscrisă cu numărul 21 bis la data de 23.07.2010 în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Galaţi.

 

Alţi membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galaţi sunt: Municipiul Tecuci, Oraşul Târgu Bujor, Oraşul Bereşti, Comuna Şendreni, Comuna Barcea, Comuna Braniştea, Comuna Cosmeşti, Comuna Cuza-Vodă, Comuna Drăgăneşti, Comuna Fundeni, Comuna Iveşti, Comuna Lieşti, Comuna Matca, Comuna Pechea, Comuna Piscu, Comuna Slobozia Conachi, comuna Tudor Vladimirescu, Comuna Umbrăreşti.

 

Organizaţiile non-guvernamentale

 

Asociaţia Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi.

Asociaţia Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi (A.P.I.M.M. Galaţi) - Asociaţie nonguvernamentală, nonprofit având reprezentativitate judeţeană, cu personalitate juridică, independentă şi apolitică. Are caracter de asociaţie de utilitate publică în România. Membrii fondatori sunt IMM-urile gălăţene şi Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.).

 

Misiunea A.P.I.M.M. este promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, comerciale, financiare, juridice şi de orice natură ale întreprinderilor private mici şi mijlocii din România la nivel internaţional, naţional, regional şi local. Obiectivele asociaţiei sunt:

-          Promovarea şi apărarea intereselor întreprinderilor private în relaţia cu autorităţile publice, precum şi cu alte organisme şi organizaţii din România şi din străinătate.

-          Iniţierea şi propunerea de proiecte de legi şi alte acte normative organelor abilitate care să faciliteze şi să încurajeze înfiinţarea şi funcţionarea I.M.M.-urilor şi protecţia lor juridică.

-          Crearea unui mediu legislativ şi instituţional favorizant pentru sectorul privat, în special pentru I.M.M.-uri.

-          Participarea activă la dialogul social tripartit (Guvern – Patronate - Sindicate).

-          Stimularea prin modalităţi specifice a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat autohton sau cu participare străină.

-          Apărarea şi promovarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu organele administraţiei publice şi cu sindicatele.

-          Conlucrarea cu patronatele, sindicatele, camerele de comerţ sau alte organizaţii profesionale şi cu organele administraţiei publice în adoptarea soluţiilor ce prezintă interes pentru I.M.M.-uri.

 

A.J.V.P.S Galaţi

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Galaţi este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil. A.J.V.P.S Galaţi este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi, colecţionarilor de arme, simpatizanţilor, înscrişi în evidenţele sale.

 

Scopul A.J.V.P.S Galaţi îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes vânătoresc şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ/ sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.

 

A.J.V.P.S Galaţi are următoarele obiective şi atribuţii:

 

a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii, de pază şi protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;

b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele membrilor asociaţi;

c) încheie cu autorităţile administrative competente, contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi accesare a resurselor naturale vii şi gestionează durabil fondurile cinegetice şi de pescuit recreativ/sportiv;

d) dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii şi pescuitului recreativ/sportiv, tirului, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;

e) pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi îşi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile cinegetic şi, respectiv halieutic;

f) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, carnetele de membru, autorizaţiile şi permisele de vânătoare şi de pescuit recreativ/sportiv;

 

g) organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;

h) stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;

i) organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit recreativ/sportiv, cu membrii altor organizaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, precum şi cu alte categorii de vânători şi pescari sportivi din ţară şi străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;

j) înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;

k) desfăşoară activităţi specifice de vânătoare şi pescuit recreativ/sportiv, tir sportiv, alte activităţi accesorii economice, agricole, silvicultură, comerţ, acvacultură, pescuit, operaţiuni de import-export, cercetare, închiriere, forme de învăţământ şi altele prevăzute în structura CAEN;

l) organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;

m) organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice, de tir, chinologice şi de pescuit recreativ/sportiv şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;

n) promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S.;

o) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi reglementările în domeniu;

p) încheie contracte cu terţi în vederea realizării scopului asociaţiei;

q) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate membrilor săi pentru organizarea colecţiilor de arme;

r) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate persoanelor care doresc să devină deţinători legali de arme de foc, prin organizarea de cursuri de specialitate şi examene, teoretice şi practice, pe teme tehnice şi legislative;

s) asigură baza materială corespunzătoare pentru susţinerea activităţilor legate de tirul de vânătoare şi agrement.

 

A.J.P.S Galaţi

Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi este persoana juridică de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2006 de trei pescari sportivi din Galaţi, numărând în prezent 6.261 membri înscrişi în baza de date.

 

Scopul principal al AJPS Galaţi este:

a) asigurarea şi protejarea posibilităţilor de practicare a pescuitului sportiv, ca modalităţi de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber pentru membrii săi, în spiritul conservării biodiversităţii şi a echilibrului în natură.

b) Încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de pescuit sportiv şi vânătoare cu autorităţile publice competente.

c) Gestionarea fondurilor de pescuit sportiv şi vânătoare.

d) Gestionarea şi eliberarea permiselor de pescuit sportiv şi vânătoare.

e) Organizarea şi dezvoltarea activităţii competiţionale de pescuit sportiv şi vânătoare.

f) Organizarea, desfăşurarea şi stimularea activităţilor de prevenire şi combatere a braconajului.

g) Înfiinţarea în condiţiile legii, de cluburi, fundaţii şi unităţi economice, desfăşurarea de activităţi comerciale în vederea realizării scopului său.

h) Pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de pescar sportiv şi vânătoare.

i) Desfăşurarea, cu caracter accesoriu, de activităţi economice şi de activităţi agricole cuprinse în codul C.A.E.N. , inclusiv operaţiuni de import-export (vânzare articole de pescuit sportiv şi vânătoare membrilor săi).

j) Organizarea de activităţi de pescuit sportiv şi vânătoare   cu cetăţeni străini, pe bază de reciprocitate sau în scopul realizării de venituri necesare în vederea gestionării optime a activităţii de pescuit sportiv şi vânătoare.

k) Dezvoltarea şi exploatarea eficientă a bazei materiale proprii, destinată instruirii sau practicării pescuitului sportiv şi vânătoare.

l) Apărarea intereselor şi drepturilor membrilor săi

m) Promovarea şi apărarea imaginii sale.

n) Alte obiective stabilite prin lege şi prin reglementările în domeniu.

 

Grupul de Producători Lotca este cea mai importantă organizaţie de producători din sectorul piscicol din Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76.

 

Asociaţia Prietenii Pământului

Asociaţia Prietenii Pământului are ca scop promovarea dezvoltării durabile şi sprijinirea implicării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor cu impact asupra mediului, la nivel local, regional şi naţional.

 

Obiectivele asociaţiei sunt:

-          trezirea interesului populaţiei faţă de mediu şi promovarea principiilor unui stil de viaţă prietenos mediului;

-          motivarea copiilor şi a tinerilor pentru cunoaşterea naturii fără teamă, dispreţ sau repulsie pentru regăsirea contactului nemijlocit cu aceasta;

-          promovarea tehnologiilor nepoluante, cu consumuri energetice reduse, acordate la posibilităţile de suport natural;

-          influenţarea structurilor politice, economice şi administrative în vederea adoptării de decizii responsabile faţă de viitorul planetei.

 

Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi

Centrul de Consultanta Ecologică Galaţi (CCEG), organizaţie de protecţie a
mediului, cu statut neguvernamental, non profit şi apolitic, cu personalitate juridica cf 35/PJ/1996, cu sediul in Str. Basarabiei 2,
800201, Galaţi.


Din 1996 şi până în prezent, CCEG a derulat peste 60 de proiecte finanţate din multiple si diverse surse (PHARE, PHARE CBC 2004-2006, UNDP GEF, REC, ICPDR, etc), prin programe de cooperare bilaterala(cu Luxemburg, Belgia, Austria, etc) precum si  prin Programul de Vecinatate Romania-Rep. Moldova-Ucraina, Romania - Rep. Moldova-Bulgaria.

CCEG este afiliata la următoarele reţele neguvernamentale:

1. Biroul European de Mediu (EEB), Bruxelles, ca membru in Comitet Executiv;

2. Forumul de Mediu al Dunarii (DEF), Baja, Ungaria;

3. Reteaua Neguvernamentala a Marii Negre (BSNN), Sofia, Bulgaria;

4. Forum ONG de Mediu, Romania;

 

CCEG dispune de propriul sediu in str. Basarabiei. nr.2, clădire renovată cu respectarea principiilor ecologice; de asemenea, dispune si de o biblioteca cu un volum de publicaţii pe teme de protecţie a mediului care depăşeşte câteva mii de exemplare.

 

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2023 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.