I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Corespondent viziunii judeţene, Strategia de dezvoltare a Zonei Pescăreşti îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a judeţului prin valorificarea superioară şi echilibrată în raport cu mediul înconjurător a resurselor pe care le deţine. Viziunea Strategiei este ca, până în anul 2015, dezvoltarea zonei pescăreşti a judeţului Galaţi să fie canalizată spre fructificarea avantajelor oferite de resursele locale legate de pescuit şi acvacultură astfel încât să determine un aport semnificativ atractivităţii generale a judeţului şi a regiunii şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trai a comunităţilor locale.

În perioada la care se referă, Strategia îşi propune să contribuie la o mai bună conştientizare locală a caracterului pescăresc al teritoriului şi să transmită comunităţilor locale imaginea reală a potenţialului de dezvoltare al sectorului. Astfel, prin implementarea Strategiei propuse se preconizează că, până în 2015, Zona Pescărească a judeţului Galaţi îşi va asuma un model de dezvoltare bazat pe fructificarea potenţialului pescăresc al teritoriului şi va crea cadrul necesar unei dezvoltări durabile axate pe o înaltă valorificare a patrimoniului său natural şi antropic.

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi este de a mobiliza potenţialul natural şi uman din teritoriu pentru a contribui la dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunităţilor locale.

Priorităţile strategice de dezvoltare a Zonei Pescăreşti pentru orizontul de timp stabilit sunt:
• valorificarea raţională a resurselor locale
• dezvoltare economică
• protejarea şi conservarea patrimoniului cultural şi de mediu

Obiectivele strategice de dezvoltare care au fost stabilite în baza viziunii de dezvoltare unanim acceptare şi care, prin orientarea pe cele trei priorităţi, sunt menite a asigura atingerea obiectivului general propus sunt:
• Valorificarea turistică a resurselor legate de pescuit
• Dezvoltarea socială şi profesională a membrilor comunităţilor pescăreşti
• Creşterea competitivităţii economice a zonei
• Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui
• Diversificarea economiei locale
• Conservarea şi gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu
• Protecţia şi reconstrucţia resurselor silvice, cinegetice, acvatice vii și a efectivului piscicol

Intervenţiile pentru dezvoltarea locală a căror necesitate a reieşit din analizele cantitative şi calitative conduse la nivelul teritoriului şi din activitatea de consultare publică desfăşurată la nivelul comunităţii locale au fost grupate în operaţiuni specifice. Pentru a asigura eficienţa implementării acestora în raport cu viziunea şi obiectivele strategice, tipurile de intervenţii au fost structurate în următoarele măsuri operaţionale:
• Dezvoltarea infrastructurii pentru ecoturism şi agrement cu profil piscicol;
• Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură;
• Dezvoltarea activităţilor tradiţionale de pescuit şi procesare a peştelui;
• Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale;
• Îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a susţine dezvoltarea durabilă a zonei;
• Protecţia şi conservarea patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu.

Acestora li se adaugă o serie de măsuri organizaţionale care sunt menite să susţină şi să dezvolte capacitatea Grupului de Acţiune Locală de a implementa cu succes Planul de Dezvoltare propus pentru Zona Pescărească a Judeţului Galaţi.

Măsurile Strategiei vor susţine competitivitatea economică a zonei, vor stimula diversificarea economiei locale şi vor îmbunătăţi coeziunea socială, promovând principiile dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse şi asigurând integrarea inovaţiei în intervenţiile de dezvoltare. Strategia va susţine dezvoltarea infrastructurii pentru eco-turism şi agrement cu profil pescăresc, va îmbunătăţi modalităţile de valorificare a resurselor locale, cu accent pe produsele pescăreşti, va îmbunătăţi capacitatea resurselor umane locale de a se adapta condiţiilor actuale ale activităţii economice şi va contribui la conştientizarea generală cu privire la importanţa resurselor locale.

Prin acţiunile concrete care vor fi susţinute, Strategia îşi propune să încurajeze crearea de noi surse durabile de venituri pentru populaţia din Zona pescărească pentru a susţine creşterea calităţii vieţii din comunităţile locale. Atât prin modalităţile de selectare a intervenţiilor sprijinite dar şi prin acţiuni proprii de informare şi conştientizare, Grupul Local de Acţiune pentru Pescuit va asigura menţinerea unui echilibru între dezvoltarea economică, protecţia şi conservarea mediului şi echitatea socială.

Masuri Eligibile

b1

Obiective

b2

Plan de activitati

b3

Componenta teritoriului

b4

Copyright © 2022 FLAG Galati. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.